Hôm nay ngày: 23/07/2019. Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử thị xã Đồng Xoài - Tỉnh Bình Phước!
Stt Văn bản lấy ý kiến Ngày hết hạn
1 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Phước 14/9/2017 Góp ý
2 Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 11/9/2017 Góp ý
3 Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch lần 2 13/9/2017 Góp ý
4 Góp ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài 01/9/2017 Góp ý
5 Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 15/9/2017 Góp ý
6 Góp ý kiến lần 2 dự thảo quy định về trồng cây trên đất tiếp giáp với hành lang an toàn lưới điện cao áp khu vực đi ngoài thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh 15/9/2017 Góp ý
7 Góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện "Đề án phát triển hệ thống trường mầm non ở các khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước" 05/9/2017 Góp ý
8 Góp ý cho dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững kết quả Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam" trên địa bàn tỉnh 10/9/2017 Góp ý
9 Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước 28/8/2017 Góp ý
10 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật 05/9/2017 Góp ý
11 Góp ý nội dung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/9/2017 Góp ý
12 Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 28/8/2017 Góp ý
13 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ xác định giá trị tài liệu, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh 31/8/2017 Góp ý
14 Xin ý kiến góp ý lần 3 về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 24/8/2017 Góp ý
15 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước 31/8/2017 Góp ý
16 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 05/9/2017 Góp ý
17 Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2011-2020 tỉnh Bình Phước 31/8/2017 Góp ý
18 Góp ý dự thảo Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước 18/8/2017 Góp ý
19 Góp ý dự thảo Kế hoạch 17/8/2017 Góp ý
20 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số” 10/8/2017 Góp ý
21 Góp ý dự thảo Quyết định quy định tổ chức, hoạt động và bình xét Cụm thi đua huyện, thị xã năm 2017 07/8/2017 Góp ý
22 Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn tỉnh Bình Phước 16/8/2017 Góp ý
23 Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy 25/8/2017 Góp ý
24 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh 09/8/2017 Góp ý
25 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2020 tại tỉnh Bình Phước 10/8/2017 Góp ý
26 Góp ý dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động sáng tạo sản phẩm 10/8/2017 Góp ý
27 Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước 09/8/2017 Góp ý
28 Góp ý dự thảo Kế hoạch phổ biến Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 02/8/2017 Góp ý
29 Đề nghị góp ý Đề cương Đề án phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 01/8/2017 Góp ý
30 Góp ý nội dung dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật 10/8/2017 Góp ý
31 Góp ý dự thảo tiêu chí khen thưởng đối với học sinh, sinh viên trong đồng bào dân tộc thiểu số 25/7/2017 Góp ý
32 Góp ý dự thảo tiêu chí khen thưởng đối với đồng bào dân tộc thiểu số 25/7/2017 Góp ý
33 Góp ý dự thảo tiêu chí khen thưởng đối với già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 25/7/2017 Góp ý
34 Đề nghị góp ý đối với dự thảo Quyết định quy định phân cấp về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Phước 25/7/2017 Góp ý
35 Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2017 24/7/2017 Góp ý
36 Góp ý dự thảo Quyết định quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Phước 28/7/2017 Góp ý
37 Góp ý quy mô diện tích tối thiểu xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh lần 2 31/7/2017 Góp ý
38 Góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật 28/7/2017 Góp ý
39 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 17/7/2017 Góp ý
40 Góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên 13/7/2017 Góp ý
41 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 20/7/2017 Góp ý
42 Góp ý kiến dự thảo Đề án thực hiện các chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 12/7/2017 Góp ý
43 Góp ý về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2020 15/7/2017 Góp ý
44 Góp ý dự thảo Công văn về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trên địa bàn tỉnh 05/7/2017 Góp ý
45 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 28/6/2017 Góp ý
46 Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. 30/12/2015 Góp ý
47 Góp ý dự thảo Báo cáo kiểm toán 11/11/2015 Góp ý
48 Góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Bình Phước giai đoạn II 2016-2020. 16/11/2015 Góp ý
49 Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. 20/11/2015. Góp ý
50 Góp ý dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/3/2015. Góp ý
51 Góp ý cho tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C. 11/6/2015. Góp ý
52 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phá sản. 23/6/2015. Góp ý
53 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. 25/5/2015 Góp ý
54 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. 17/4/2015. Góp ý
55 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ. 06/4/2015. Góp ý
56 Góp ý Dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
57 Góp ý Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020. 22/5/2015. Góp ý
58 Góp ý dự thảo Bộ Luật hình sự. 12/10/2015 Góp ý
59 Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa III trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Góp ý
60 Góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. 12/6/2015. Góp ý
61 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thanh thiếu niên. 03/6/2015 Góp ý
62 Góp ý quyết định. 23/6/2015. Góp ý
63 Góp ý giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong dự thảo Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh. 26/6/2015. Góp ý
64 Góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước. 12/6/2015. Góp ý
65 Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 06/6/2015. Góp ý
66 Góp ý phương án Kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 01/6/2015 Góp ý
67 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 18/6/2015 Góp ý
68 Góp ý dự thảo Quyết định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 22/6/2015 Góp ý
69 Góp ý kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. 06/2/2015 Góp ý
70 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2015. 17/4/2015. Góp ý
71 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ. 06/4/2015 Góp ý
72 Đóng góp ý kiến dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 30/3/2015. Góp ý
73 Góp ý về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện. 20/3/2015 Góp ý
74 Góp ý dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
75 Góp ý Dự thảo biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô. 27/3/2015. Góp ý
76 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin thuê đất để xây dựng Kho thu mua nông sản. 11/02/2015 Góp ý
77 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 31/01/2015 Góp ý
78 Góp ý dự thảo Quyết định. 02/3/2015 Góp ý
79 Góp ý kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 25/01/2015 Góp ý
80 Đóng góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh. 01/8/2014 Góp ý
81 Về việc góp ý dự thảo quy chế. 17/7/2014 Góp ý
82 Góp ý quy định hạn mức đất Tôn giáo khi Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 23/7/2014 Góp ý
83 Góp ý dự thảo quy chế 17/7/2014 Góp ý
84 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị 37-CT/TW 08/7/2014 Góp ý
85 Đề nghị góp ý dự thảo kế hoạch. 7/7/2014 Góp ý
86 Góp ý kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. 10/7/2014 Góp ý
87 Góp ý các quy định: Diện tích tác thửa đối với đất ở và quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 14/7/2014 Góp ý
88 Góp ý các quy định: diện tích tách thửa đất đối với đất ở và quy định hạn mức đất ở khi nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh. 14/7/2014 Góp ý
89 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin xây dựng kho chứa vật liệu xây dựng của DNTN Đại Thành Lợi. 7/7/2014 Góp ý
90 Góp ý dự thảo Đề án. 08/7/2014 Góp ý
91 Góp ý dự thảo Nghị quyết. 23/5/2014 Góp ý
92 Góp ý dự thảo Chỉ thị triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị. 15/5/2014 Góp ý
93 Góp ý kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước năm 2014. 15/5/2014 Góp ý
94 Góp ý kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật. 06/5/2014 Góp ý
95 Góp ý vào dự thảo quyết định mức hỗ trợ diện tích đất sản xuất, cho hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 07/5/2014 Góp ý
96 Góp ý văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP. 28/4/2014 Góp ý
97 Góp ý kiến Dự thảo Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn, thể thao cơ sở. 25/4/2014 Góp ý
98 Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ QLNN về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. 20/4/2014 Góp ý
99 Góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường hoạt động KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 10/4/2014 Góp ý
100 Đề nghị góp ý dự thảo văn bản thực hiện đầu tư xã hội hóa xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. 22/3/2014 Góp ý
101 Đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 12/3/2014 Góp ý
102 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 17/3/2014 Góp ý
103 Góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 24/3/2014 Góp ý
104 Đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2013 và Kế hoạch giảm nghèo năm 2014. 21/3/2014 Góp ý
105 Góp ý "dự thảo" Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chỉ tỉnh Bình Phước năm 2014. Góp ý
106 Góp ý dự thảo Chỉ thị đẩy mạnh triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 24/3/2014 Góp ý
107 Nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2013 và Kế hoạch giảm nghèo năm 2014. 21/3/2014 Góp ý
108 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suôt đơi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ". 18/3/2014 Góp ý
109 Góp ý "Dự thảo" Kế hoạch triển khai chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. Góp ý
110 Đề nghị góp ý dự thảo văn bản thực hiện đầu tư xã hội hóa xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh. 22/3/2014 Góp ý
111 Đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí. 12/3/2014 Góp ý
112 Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 17/3/2014 Góp ý
113 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ HSBT và Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 10/3/2014 Góp ý
114 Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 10/3/2014 Góp ý
115 Góp ý thông qua dự thảo Quyết định ban hành quy định thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. 05/3/2014 Góp ý
116 Góp ý dự thảo Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 10/3/2014 Góp ý
117 Đề nghị góp ý đề án thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2020. 10/3/2014 Góp ý
118 Góp ý dự thảo kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015. 05/3/2014 Góp ý
119 Đề nghị góp ý dự thảo Chỉ thị. 07/3/2014 Góp ý
120 Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn III trên địa bàn tỉnh. 28/02/2014 Góp ý
121 Đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 25/02/2014 Góp ý
122 Về việc góp ý sửa đổi Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh. 24/02/2014 Góp ý
123 Đóng góp ý kiến về "Danh mục sản phẩm thông tin Thống kê Nhà nước phổ biến năm 2014". 25/02/2014 Góp ý
124 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh. 25/02/2014 Góp ý
125 Đóng góp ý kiến Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước. 20/02/2014 Góp ý
126 Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 28/02/2008. 20/02/2014 Góp ý
127 Đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014. 17/02/2014 Góp ý
128 Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh. 18/02/2014. Góp ý
129 Góp ý "dự thảo" báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành điều trên địa bàn tỉnh. 29/01/2014 Góp ý
130 Góp ý đối với hồ sơ xin Quy hoạch Nghĩa Trang thị xã Đồng Xoài III. 28/01/2014 Góp ý
131 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án đầu tư xây dựng Trạm kinh doanh xăng dầu của DNTT Xăng dầu Mười Vương. 27/01/2014 Góp ý
132 Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP ngày 22/12/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra. 24/01/2014. Góp ý
133 Góp ý các dự thảo Báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2014. 21/01/2014 Góp ý
134 Góp ý đề nghị đấu nối và mở dải phân cách nút giao thông đường trục chính Khu công nghiệp Đồng Xoài II với Quốc lộ 14. 14/01/2014. Góp ý
135 Góp ý dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 17/01/2014. Góp ý
136 Góp ý Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày mở đường Trường Sơn và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 07/01/2014 Góp ý
137 Khảo sát vị trí đất và góp ý dự án xin xây Trạm kinh doanh xăng dầu của CN DNTN Trạm xăng dầu Tân Phước. 09/1/2014 Góp ý
138 Góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2014. 04/1/2014 Góp ý
139 Góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2014. 20/12/2013. Góp ý
140 Góp ý dự án xin xây Trạm kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH MTV Cường Đại Phát. 16/12/2013 Góp ý
141 Góp ý dự thảo Quyết định quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động KSTTHC trên địa bàn tỉnh. 14/12/2013 Góp ý
142 Góp ý dự thảo Chỉ thị triển khai, thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập. 06/12/2013 Góp ý
143 Góp ý Kế hoạch tổ chức Lễ hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014. 03/12/2013 Góp ý
144 Góp ý dự thảo định mức KTKT 05/12/2013 Góp ý
145 Góp ý Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ mít Tinh và diễu hành quần chúng cấp tỉnh nhân Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013. 22/11/2013 Góp ý
146 Góp ý Dự thảo Chương trình PHCN giai đoạn 2013 - 2015. 22/11/2013 Góp ý
147 Góp ý dự thảo Chỉ thị về đổi mới tăng cường công tác Thống kê và Quyết định phân công các địa phương, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê. 21/11/2013 Góp ý
148 Góp ý dự thảo Thông tư trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 20/11/2013 Góp ý
149 Góp ý 02 dự thảo Thông tư trong Phong trào "TDĐKXDĐSVH" 18/11 Góp ý
150 Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch 30/10 Góp ý
151 Góp ý Dự thảo chỉ thị nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 15/11/2013 Góp ý
152 Đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 08/11/2013 Góp ý
153 Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục MN công lập. 15/10/2013 Góp ý
154 Góp ý dự thảo Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 31/10/2013 Góp ý
155 Góp ý Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm toàn dân giai đoạn 2013-2015 và 2020. 8/11/2013. Góp ý
156 Góp ý dự thảo Hướng dẫn tiêu chuẩn và cách tính điểm thi đua "Hành động vì văn minh đô thị" cụm 03 thị xã, năm 2014. 20/10/2013 Góp ý
157 Góp ý dự thảo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, trồng xanh lề đường. 10/10/2013 Góp ý
158 Góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 28/9/2013 Góp ý
159 Góp ý các dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT 2014 dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến. 25/9/2013 Góp ý
160 Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ. 21/10/2013 Góp ý
161 Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bình Phước lần 4. 18/10/2013. Góp ý
162 Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2020. 10/10/2013 Góp ý
163 Dự thảo hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, trồng xanh lề đường. 10/10/2013 Góp ý
164 Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính Phủ. 18/10/2013. Góp ý
165 Đóng góp ý kiến cho đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 11/10/2013 Góp ý
166 Góp ý dự thảo quy chế phối hợp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước 09/10/2013 Góp ý


Lượt truy cập:
Online: